keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Ajatuksia Vapaalan ja Hämevaaran joukkoliikennepalvelusta

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien toisen linjastoluonnoksen kommenteissa korostui myös Vapaalan pientaloalueen joukkoliikenneyhteydet ja suoran Helsingin keskustayhteyden poistuminen. Lisäksi alueelta saaduissa palautteissa toivottiin runkolinjan 300 haaroittamista Vapaalan ja Pähkinärinteen välille. Hämevaaran yhteydet Myyrmäkeen koettiin riittämättömiksi, koska esitetty 335K kulkisi verrattain harvoin.

Vapaalan yhteydet Helsingin keskustan suuntaan

HSL:n runkolinjastostrategiassa bussilinjoja keskitetään suuren kysynnän joukkoliikennekäytäviin, mikä voi merkitä pidempiä kävelyetäisyyksiä kauempana asuville. Pidempää kävelymatkaa kuitenkin kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen vuoromäärään vaikuttaa suuresti alueiden asukasmäärä ja sitä kautta joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Pähkinärinne on Länsi-Vantaan väkirikkain alue Myyrmäen ja Martinlaakson jälkeen, joten siellä on myös alueen suurin joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Tämän vuoksi runkolinjan 300 haaroittamista ei ole suunniteltu.

Tarkastelimme palautteiden perusteella Vapaalan alueen kävelyetäisyyksiä lähimmille Helsingin keskustan suuntaan liikennöiville linjoille. Suurin osa Vapaalan asukkaista asuu alle 600 metrin päässä runkolinjan 300 tai linjojen 37 ja 345 pysäkeistä. Tämän lisäksi alueen sisällä on oma liityntälinja Myyrmäkeen. Nämä kävelyetäisyydet ovat HSL:n suunnitteluohjeen mukaiset. Vihdintietä kulkeva 345 palautettiin toisessa luonnoksessa takaisin nykyiselle reitilleen, joka palvelee myös Vapaalan aluetta.

HSL:n nousijamäärätietojen perusteella Vapaalan alueelta Helsingin suuntaan kulkevalle linjalle 332 on verrattain vähän nousijoita. Bussin kyytiin nousee Vapaalasta arkisin keskimäärin 1,5 matkustajaa / vuoro, mikä tarkoittaa noin 45 matkustajaa per arkipäivä. Aamuruuhkan ulkopuolella keskimääräiset nousijamäärät ovat hyvin pienet.

Lisäsimme tarkasteluun mukaan linjan 37, jonka reitin pidentäminen Honkasuolta Helsingin ja Vantaan rajalta Myyrmäkeen on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Reitin pidennys tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina.

Toisessa luonnoksessa esiteltiin uudet runkolinjat 520 ja 530, jotka kulkevat Rajatorpantietä. Linja 520 kulkee Vihdintielle jatkaen siitä Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta Leppävaaran suuntaan. Sujuvien vaihtoyhteyksien varmistamiseksi myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus tarkastella joko nykyisten Vanhan Hämeenkyläntien pysäkkien siirtämistä tai uuden pysäkkiparin perustamista runkolinjojen 300 ja 520 yhteiselle osuudelle Vihdintielle. Tuolloin vaihto linjojen välillä olisi mahdollista tehdä samalla pysäkillä. Vapaalan eteläosista ja Rajatorpasta on kohtuullinen kävelymatka uudelle runkolinjoille 520 ja 530.

Kuvassa on esitetty harmaalla korostuksella alue, joka sijaitsee Vapaalassa enintään 600 metrin säteellä lähimmistä linjastoluonnoksen mukaisista bussipysäkeistä

Muut Vapaalaa palvelevat linjat

Toisessa luonnoksessa Vapaalan ja Rajatorpan alueiden sekä Länsi-Vantaan aluekeskusten välisissä yhteyksissä palvelevat linjat 311 ja 335. Alueen yhteyksien parantamiseksi olemme miettineet pieniä muutoksia myös näille linjoille. Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna mietimme linjojen 311 ja 566 yhdistämistä yhdeksi uudeksi linjaksi 581. Linja kulkisi reittiä Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Vanhakartano - Espoon keskus.

Linja 335 ajaisi nykyiseen tapaan Vapaalan kautta, jolloin se tarjoaisi alueelta hyvät yhteydet myös tulevaisuudessakin esimerkiksi Myyrmäen ja Martinlaakson alueen kouluihin. Toisessa luonnoksessa linja 335 esitettiin Rajatorpan kautta. Molemmat linjat (335 ja 581) tarjoaisivat vaihtoyhteyden runkolinjoille 300 ja 530 Koivuvaarassa sekä junalle Myyrmäessä. Bussien 335 ja 581 yhteinen vuoroväli ruuhkassa olisi noin 10 minuuttia.

Vapaalan alueen sisäiset bussiyhteydet
Saadun palautteen perusteella olemme miettineet parannuksia alueen bussiliikenteen viikonlopputarjontaan. Toiseen luonnokseen verrattuna linja 311 olisi mahdollista muuttaa linjaksi 581B reitille Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä. Linjan 335B reittiä voisi olla mahdollista pidentää Askistosta Myyrmäen kautta Vapaalaan asti. Linjojen yhteinen vuoroväli Myyrmäestä Vapaalan ja Rajatorpan alueelle olisi noin 15 minuuttia.

Viikonloppuisin liikennöivät linjat 335B ja 581B

Hämevaaran yhteydet

Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna olemme miettineet linjan 335 reitin muuttamista sellaiseksi, että jokainen lähtö tekisi piston Hämevaaraan ja reittitunnus 335K poistuisi käytöstä. Näin olisi mahdollista tarjota vaihdoton yhteys Hämevaarasta Myyrmäkeen arjen ruuhka-aikaan 20 minuutin välein, muina aikoina 30 min välein. Linjalle 335 mietitty uusi reitti (kuvaus yllä) Vapaalan kautta pidentäisi hieman linjan matka-aikaa.


Miltä esitetyt muutokset sinun mielestäsi kuulostavat?

maanantai 14. lokakuuta 2019

Ajatuksia linjojen 335, 422, 571 ja 574 reiteistä

Toisesta linjastoluonnoksesta saamamme palautteen perusteella olemme vielä pohtineet linjojen 335, 422, 571 ja 574 reittien yksityiskohtia Länsi- ja Keski-Vantaalla.

Kivimäki ja Martinlaakson länsireuna

Toisessa linjastoluonnoksessa esitimme Kivimäen yhteydeksi Martinlaaksontietä ja Kivivuorentietä liikennöivien linjojen sekä junan lisäksi lyhyttä liityntälinjaa 422, joka tarjoaisi yhteyden Kivimäen sisäosista Martinlaakson asemalle sekä sen ympäristössä oleviin palveluihin 20–30 minuutin vuorovälillä. Monissa palautteissa tätä pidettiin merkittävänä heikennyksenä alueen nykyisiin yhteyksiin. Pohdimme, voisiko Kivimäen lenkin yhdistää linjaan 335, jolloin alueelta muodostuisi Martinlaakson aseman lisäksi yhteys myös Vantaankosken asemalle (molempiin suuntiin kulkevilla busseilla pääsisi siis nopeasti junalle) ja lisäksi vaihdoton yhteys Myyrmäen aluekeskuksen palveluihin sekä esimerkiksi Petikon ja Variston liikkeisiin. Linjan 335 reitti palvelisi hyvin myös naapurikaupunginosiin matkustavia koululaisia. 

Linjan 335 mahdollinen reitti Kivimäen kautta

Martinlaakson länsireunan (Raappavuorenkujan alue) osalta pohdimme linjaston saavutettavuutta. Alueella on joitakin yksittäisiä taloja, jotka sijaitsevat hieman lähimpien pysäkkien 400 metrin säteen ulkopuolella. Alueen palveleminen tuomalla jokin linja Raappavuorentietä Raappavuorenkujan pysäkin kautta olisi periaatteessa mahdollista, mutta tällöin hyödyt olisivat kokonaisuuden kannalta kuitenkin pienemmät kuin aiheutuvat haitat. Martinlaakson länsireunalla asutusta on vain Raappavuorentien itäpuolella, josta on kuitenkin hyvät alueen sisällä kulkevat jalankulkuyhteydet Laajavuorentien ja Martinlaaksontien pysäkeille, missä yhteyksiä tarjoaa muun muassa runkolinja 400 tiheillä vuoroväleillä. Raappavuorenkujan aluetta on joka tapauksessa tarkoitus palvella jatkossakin lähibussilinjalla 413. 

Kuvassa on esitetty harmaalla korostuksella alue, joka sijaitsee Martinlaaksossa enintään 400 metrin säteellä lähimmistä linjastoluonnoksen mukaisista bussipysäkeistä
Myyrmäen länsilaidan yhteydet
Reittien kattavuutta tarkasteltaessa Myyrmäen länsireunan alue Raappavuorentien ympäristössä näyttäisi jäävän paikoin kauas lähimmistä pysäkeistä. Nykyisin alueella liikennöi linja 411. Lisäsimme tarkasteluun mukaan linjan 37, jonka reitin pidentäminen Honkasuolta Helsingin ja Vantaan rajalta Myyrmäkeen on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Linjan 37 reitin olemme ajatelleet kulkevan Myyrmäen asemalle Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta, jolloin linja palvelisi muun muassa urheilupuiston, uimahallin ja Vaskivuoren lukion yhteyksiä. Reitin pidennys tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina. 

Linjan 37 lisäksi Myyrmäen länsiosan yhteyksiä voitaisiin parantaa tuomalla linjojen 571 ja 574 reitti Martinlaaksosta Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta Myyrmäen asemalle. Tällöin voisimme parantaa Myyrmäen urheilupuiston saavutettavuutta myös Martinlaakson ja Ylästön sekä Itä- ja Keski-Vantaan suunnasta. Bussiyhteys Louhelasta esimerkiksi Tikkurilaan vastaavasti poistuisi, mutta näillä matkoilla käytettävissä on juna. Louhelasta ja Uomatieltä Jumbolle ja Aviapolikseen yhteys olisi joka tapauksessa olemassa linjoilla 583 ja 584 tiheillä vuoroväleillä.


Linjojen 37, 571 ja 574 reitit voisivat kulkea Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta, jolloin muun muassa Myyrmäen urheilupuiston saavutettavuus paranisi

Lentoaseman yhteydet

Saimme jonkin verran palautetta Ylästön yhteyksistä lentoasemalle. Nykyiseen linjaan 415 verrattuna olemme esittäneet toisessa linjastoluonnoksessa linjan 574 reitin muuttamista kulkemaan Ylästön kautta sekä vuorovälin tihentämistä arkisin 20 minuuttiin ja viikonloppuisiin puoleen tuntiin. Linjan 574 reitti kulkee Aviapoliksen kautta melko läheltä lentoasemaa. Pienellä reittimuutoksella voisimme tuoda linjan vielä hieman lähemmäksi lentoasemaa matka-ajan juurikaan pidentymättä. Tämä onnistuisi siten, että bussi ajaisi Aviabulevardilta Tietotien kautta Ilmailutielle ja edelleen nykyiselle reitilleen Ilmakehälle. Lentoasemaa lähimmät pysäkit tulisivat Tietotien ja Ilmailutien risteykseen aivan lentoaseman juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin läheisyyteen. Lähemmäs lentoterminaaleja olisi mahdollista päästä vaihtamalla esimerkiksi Aviapoliksen aseman pysäkillä runkolinjalle 570 tai linjalle 561 tai 615. Vuoroja Aviapoliksesta lentoasemalle kulkee koko päivän keskimäärin 5–10 minuutin välein. 

Linjan 574 mahdollinen reittimuutos lentoasema-alueella Tietotien ja Ilmailutien kautta

Miltä esitetyt muutokset sinun mielestäsi kuulostavat?